യേശുവിന്റെ തിരു നാമത്തിനു

Song: Yeshuvinte Thiru
Lyrics: M E Charian
Singer: Jiji Sam
Orchestration: Violin Jacob
Audio: GLS Audio