ദൈവത്തിനു അസാദ്ധ്യമായി ഒന്നുമില്ല

ദൈവത്തിനു അസാദ്ധ്യമായി ഒന്നുമില്ല.. നിന്റെ ആശ്രയം മനുഷ്യരിൽ ആയാൽ ഒന്നും സാധിക്കുകയില്ല

Tags: