നാസീർ വ്രതം

നാസീർ വ്രതം (Nazarite Vow) by Evg. John P Thomas