സ്നേഹച്ചരടുകളാലെന്നെ യേശു ചേർത്തു ബന്ധിച്ചു

എം ഇ ചെറിയാൻ സാറിന്റെ ഒരു പഴയ ഗാനവുമായി Feby Reno, Kuwait