രക്ഷിക്കുകയും വിടുവിക്കുകയും ചെയുന്ന ദൈവം

Pastor Shaji M Paul Preached at the 32nd Karisma Crusade 2024, IPC Prayer Centre Thiruvalla on January 29, 2024

Tags: