എൻ ക്രിസ്തൻ യോദ്ധാവാകുവാൻ

Lyrics & Music: V Nagel
Vocal: Ramya Sera Jacob
Orchestration: V J Prastheesh
Music Direction & Harmony: James John Thonniamala
Coordination: Dr. Finny Beulah
Presentation: Beulah Vision Ministries