അത്യുന്നതനാം ദൈവത്തിൻ മറവിൽ

അത്യുന്നതനാം ദൈവത്തിൻ മറവിൽ | Athyunnathanam Daivathin Maravil
♩Lyrics & Music : Dr. Ezhamkulam Samkutty
♩Singers : Immanuel Henry & Sruthi Joy