ഏക പരിഹാരം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു

മനുഷ്യ വർഗ്ഗത്തിന്റെ പ്രശനത്തിന്റെ ഏക പരിഹാരം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു
14th Sharon Conference 2016 – Friday Message

Tags: