സമയത്തിനുമുമ്പേ നൽകുന്നത് ദൈവം നൽകുന്നതല്ല

Pastor K J Thomas Kumily preached at the Sharjah Union Church’s 30th Anniversary on Day 2.

സമയത്തിനുമുമ്പേ നൽകുന്നത് ദൈവം നൽകുന്നതല്ല അത് പിശാച് നൽകുന്നതാണ്

Tags: