മൽപ്രിയനേ എന്നേശുനായകനെ

Malpriyane Enneshu Nayakane
Lyrics – Thomas Mathew Karunagappally
Keyboard programming – Gladson Thomas
Vox – Christo Cherian
Audio & video editing – ChristianFlames
മൽപ്രിയനെ എന്നേശു നായകനെ എപ്പോൾവരും-2
എൻ കണ്ണീർ തുടച്ചീടുവാൻ, അങ്ങയെ ആശ്ളേഷിപ്പാൻ-2
എന്നേശുവേ വാന മേഘേ വേഗം വന്നീടണേ-2

മൽപ്രിയനെ എന്നേശു നായകനെ എപ്പോൾവരും-2

2 മദ്ധ്യാകാശേ സ്വർഗ്ഗീയ ദൂതരുമായ് വന്നീടുമ്പോൾ-2
എനിക്കായ് മുറിവേറ്റതാം ആ പൊൻമുഖം മുത്തുവാൻ-2
വെള്ളത്തിനായ് കേഴുന്ന വേഴാമ്പൽപോൽ വാഞ്ചിക്കുന്നേ-2
മൽപ്രിയനെ എന്നേശു നായകനെ എപ്പോൾവരും-2

3 സൂര്യചന്ദ്ര താരങ്ങളെ കടന്നു സ്വർഗ്ഗനാട്ടിൽ-2
ആ പളുങ്കു നദീതീരേ ജീവവൃക്ഷത്തിൻ തണലിൽ-2
എൻ സ്വർഗ്ഗ വീട്ടിൽ എത്തുവാൻ കൊതിച്ചീടുന്നേ എൻമണാളാ-2

മൽപ്രിയനെ എന്നേശു നായകനെ എപ്പോൾവരും-2
എൻ കണ്ണീർ തുടച്ചീടുവാൻ, അങ്ങയെ ആശ്ളേഷിപ്പാൻ-2
എന്നേശുവേ വാന മേഘേ വേഗം വന്നീടണേ-2

മൽപ്രിയനെ എന്നേശു നായകനെ എപ്പോൾവരും-2