മഹത്വം ഇറങ്ങിയാൽ വഴി തുറക്കും

Pastor P C Cherian preached at Thrikkannamangal Church of God in May 2018.

Tags: