പരിശുദ്ധൻ മഹോന്നത ദേവൻ

പരിശുദ്ധൻ മഹോന്നത ദേവൻ (Parishudhan Mahonnatha Devan) sung by Poojaprem.