ദൈവം നമ്മളിൽ പകർന്ന അനുഗ്രഹം

God Has A Reason For Allowing Things To Happen

അനുഗ്രഹത്തിനായി പലപ്പോഴും ഓടി നടക്കുന്ന നാം
മറന്നു പോകരുത്, ദൈവം നമ്മളിൽ പകർന്ന അനുഗ്രഹം

Tags: