ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക

സാക്ഷികളുടെ സമൂഹം, നമുക്കു ചുറ്റും, സകല ഭാരവും വിട്ടു, ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക
Pastor Shibu Thomas preached at the Pentecostal Church of Kuwait (PCK) Convention in 2019.

Tags: