ഇവിടെ നിനക്ക് എന്തു കാര്യം

ദൈവം ഏലിയവിനോട് ചോദിക്കുന്നു…….ഇവിടെ നിനക്ക് എന്തു കാര്യം
Pastor B Monachen preached at the IPC Kerala State Convention on Thursday December 05, 2019.

Tags: