അരുളിചെയ്തവനെ നിരസിക്കാതിരിക്കുവിൻ

Pastor Anish Elappara preached at the 29th IPC Karukachal Center Convention on February 09, 2019.